Corona/Covid-19 Läs det senaste på:
jade.se/resor-nyheter/corona-resor

Resevillkor / Policy

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör, som är medlem i Svenska Resebyrå-föreningen (i det följande "arrangören"), och resenär vid köp av paketresa. Utöver dessa villkor kan arrangören även uppställa kompletterande villkor.

Klicka på någon av länkarna nedan för att direkt hoppa till respektive avsnitt.

Allmänna resevillkor och regler

  1. Inledande bestämmelser
  2. Ändring av avtalet
  3. Avtalets upphörande
  4. Fel och brister
  5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar
  6. Tvister

Se även

  1. Särskilda resevillkor för paketresor
  2. Särskilda villkor för bokning online

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med "paketresa" avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering.
1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.
1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.
1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.
1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan.
Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.
1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.
1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.
1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.
1.2.8 Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.
1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.
1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför. 2010-11-09 2 (5)

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.
1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt.
1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.
1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.
1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.
1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.
1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.
1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.
1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.
1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställnings-försäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.

1.4. Avtalets ingående

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.
1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 3. 2010-11-09 3 (5)

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:
- ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,
- ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
- ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.
2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.
2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.
2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.
2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.
2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.
2.3. Ändringar efter avtalets ingående
2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa
2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.
2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.
2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa
2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.
2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.
2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.
2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:
- häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
- delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.
2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val. 2010-11-09 4 (5)
2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.
2.3.3 Arrangörens ändringar efter avresa
2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.
2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägom-läggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.
2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan - allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.
3.1.2. Avbeställningskostnaden är alltid minst 300 kronor per resenär.
3.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna.
För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med föregående stycke, gäller bestämmelserna i 3.1.4 - 3.1.7
3.1.4 Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.
3.1.5 Vid avbeställning 30 till 15 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.
3.1.6 Vid avbeställning 14 dagar till 72 timmar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris.
3.1.7 Sker avbeställningen senare än 72 timmar före avresa ska resenären betala hela resans pris.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.
3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.
3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.
3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller arrangörens allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.
3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan. 2010-11-09 5 (5)
3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring
3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge dessa möjlighet att avhjälpa felet under resans gång. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.
4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.
4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.
4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.
4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.
4.2. Avhjälpande av fel
4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.
4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de under-leverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.
5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Mon-trealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.
5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom.
Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.
5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.
5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtals-slutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.
Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt. Villkoren får endast användas av medlemmar i Svenska Resebyråföreningen.

Särskilda resevillkor för paketresor

Anmälningsavgift som avdrages slutlikvid är: 10% av resans pris, dock lägst 2500 per person. I vissa fall önskar hotellet en delbetalning för att säkra hotellbokningen - då kan anmälningsavgiften bli högre. Detta gäller även vid bokning av t ex kryssningar, hyra av segelbåt, samt hyra av villa. Här gäller ofta speciellt restriktiva avbeställningsvillkor. På alla Sydafrikabokningar gäller 25% ej återbetalningsbar delbetalning vid bokningstillfället. Maldiverna kräver också slutbetalning senast 2 månader innan ankomst. Full information om detta får du vid bokningen så att du kan teckna en avbeställningsförsäkring. När anmälningsavgiften är erlagd innebär det att bokningen är bindande för bägge parter. Erhålles ej anmälningsavgiften inom utsatt tid har researrangören rätt att boka av resan.
Ändring: Vid ändringar eller ombokning då bokningsbekräftelse skickats, uttages en kostnad i enlighet med de merkostnader som researrangören belastas, dock lägst 200:- per ändring om inget annat meddelas vid bokningstillfället. För ändringar inom 30 dagar före avresa kan speciella ombokningsregler gälla. Ändringar som innebär ny avreseort, avresedag eller resmål är att betrakta som avbeställning och nybokning.
Slutbetalning/valuta - och flygskatteförändring Slutbetalning skall vara Jade Travel tillhanda senast 14 dagar innan avresa. OBS! Undantag kan förekomma gällande slutbetalning. I vissa fall, bl.a. då utresan sker i högsäsong kan flygbolag, hotell, kryssningsföretag etc. kräva förskottsbetalning tidigare. Detta skall Jade Travel meddela vid bokningstillfället. Vid bokningstillfället anges priset baserad på gällande valutakurs. I samband med slutbetalning sker ev. valutajustering (se punkt 5.5 i de allmänna resevillkoren, arrangörens ändring av reseavtalet.
För att garantera dig mot dessa ändringar går det bra att göra slutbetalning redan vid bokningstillfället. Kontakta oss om detta är aktuellt.
Europeiskas avbeställningsförsäkring: Önskas avbeställningsförsäkring tillkommer 6% av önskat försäkrat belopp. Vid bokningstillfället bifogas information och villkor. Denna tecknas av kunden hos Jade Travel senast i anslutning till erläggande av anmälningsavgiften & gäller för avbokning mot uppvisande av läkarintyg.
Reseförsäkringar: Vi hjälper gärna till att förmedla reseförsäkringar hos Europeiska om ni behöver Komplettera t.ex. er hemförsäkring. Kontakta oss för separat information.
Avbokningsregler för paketresor - kostnad i samband med avbokning, utan avbeställningsskydd om inget annat meddelats:- Mer än 30 dagar före avresan, 60 dagar vid högsäsong (15 dec - 15 jan , jul och nyår): debiteras leverantörens avbokningsavgift samt anmälningsavgiften per person eller annan kostnad som i så fall anges vid bokningstillfället.
- 30-7 dagar före avresan, 60-30 dagar vid högsäsong (15 dec - 15 jan,jul och nyår) : 50% av resans pris dock lägst anmälningsavgiften.
- Inom 7 dagar före avresan, 30 dagar vid högsäsong (15 dec - 15 jan, jul och nyår): ingen återbetalning.
- Jul och nyår säsongen räknas oftast från 15/12-15/1.
Dessa regler ovan gäller vid en paketresa, alltså där både flyg och hotell ingår.
Vid gruppresor kan andra regler gälla.
 Vid köp av endast flygbiljett gäller flygbolagens egna avbokningsvillkor.
Outnyttjad reservation: Ingen återbetalning sker för arrangemang som ej utnyttjats. Detta gäller t.ex. om man avbryter hotellvistelsen och flyttar från hotellet tidigare än planerat eller inte nyttjar förbokade arrangemang.
Resenärens ansvar: Resenären ansvarar för att ta del av resevillkoren före köpet och förbinder sig att:
- Kontrollera att bekräftelsen motsvarar beställningen.
- Kontrollera att för- och efternamn på bokningen/tidtabellen/biljetterna stämmer helt överens med.
- Namnen i passet. Om de inte är korrekta kan det medföra avvisning vid incheckning på flygplatsen. Kontrollera färdhandlingarna så snart de erhålls, eventuella fel måste omgående rapporteras för vidare åtgärd.
- Kontakta flygbolagen under resans gång för kontroll av avgångstider. Flygbolagen ändrar ibland tiderna med kort varsel och det ligger på resenärens ansvar att ta reda på ev. tidigare eller senare flygavgångar på plats.
- Infinna sig i god tid för incheckning och säkerhetskontroll på flygplatsen.
- Infinna sig i god tid på förbokade hotell och kryssningar.
- Inhämta information om samt bekosta pass, visum, vaccinationer och korrekt valuta.
- Inhämta och iaktta regler och säkerhetsbestämmelser som flygbolagen kan ha för särskilda destinationer.
- Kontrollera passets giltighetstid. Vi rekommenderar alltid att passet gäller 6 månader efter hemkomst, vilket är många länders krav.
- Se över reseförsäkringar.
Resenären står själv för eventuella kostnader som kan uppkomma om ovanstående inte följs.
Ändring av avtal: Om vi pga. oförutsedda omständigheter skulle bli tvungna att göra väsentliga ändringar av den beställda resan, resmål eller transportsätt meddelar vi resenären omgående. Resenären beslutar om resan ska genomföras eller om man önskar frångå avtalet.
Förbehåll: vid ändring av priser/regler från flygbolag/arrangörer förbehåller vi oss rätten att göra motsvarande ändring gentemot resenären. Prisändringar före avresan kan inträffa pga. ändrade skatter, avgifter & valutakurser.
Vid ev. reklamation: Är resenären inte nöjd med sin inkvartering eller någonting annat som överenskommits i enlighet med reseavtalet och situationen inte kan redas upp direkt mellan Jade Travel och resenären då denna är på plats, måste resenären snarast efter hemkomst (max 2 mån) ställa ev. krav till Jade Travel. Det är viktigt att på plats ta namn på personer som resenären har att göra med och behålla kvitton för eventuella merkostnader. Vi ansvarar inte för brister som kan bero på försummelse från resenärens sida, tredje person eller omständigheter som vi inte kunnat förutse, undgå eller avvärja vid force majeur. För internationella flygtransporter är ansvaret begränsat med hänvisning till Warszawakonventionen. Flygbolagen har idag även EU regler att följa mot passageraren.
Önskemål under resan: Observera att Jade Travel inte kan garantera önskemål från resenären som tex placering av rum på hotellet, babycot på flyget, tidig incheckning på hotellet eller liknande. Ett önskemål är just ett önskemål och inget som kan bekräftas innan avresa.
Sittplatser på flyget: Jade Travel garanterar inte förbokade sittplatser på flyget. Flygbolagen har rätt att ändra dessa platser i den mån de behöver innan avresa.
Övriga resevillkor: I övrigt gäller de allmänna resevillkor som överenskommits mellan Konsumentverket och Svenska rese- och turistindustrins samarbetsorganisation gällande från 1993-02-02 samt 1994-08-30. Jade Travel har resegaranti ställd via Handelsbanken till Kammarkollegiet. Observera att Jade Travel inte ansvarar för informationen i hotellbroschyrer, på hotellens hemsidor eller liknande information som vidarebefordras till resenären.

Särskilda villkor för bokning online

Gäller fr.om. 1 oktober 2008 och tillsvidare.

1. Avtalet

1.1 Avtalet är bindande när beställaren har godkänt , betalt och slutfört köpet via hemsidan. Pris och platstillgång kan endast garanteras när betalning är mottagen inom given tids- datumgräns och Jade Travel AB har ställt ut färdhandlingarna. I samband med köp via hemsidan accepterar beställaren samtidigt Jade Travels köpevillkor. Bekräftat pris gäller endast vid betalning samma dygn/datum som bokning gjorts.
1.2 För att ingå avtal med Jade Travel AB krävs det att du är minst 18 år fyllda.
1.3 Varje bekräftad bokning på Jadetravel.se betraktas som slutgiltig, dvs den är i regel inte ändrings- eller återbetalningsbar. Teckna därför avbeställningsskydd senast i samband med slutbetalningen av din biljett/resa.Vid eventuell återbetalning utgår en expeditionsavgift, tidigare servicearvoden samt expeditionsavgifter återbetalas ej. För vidare information, hör med oss för gällande regler och priser.
1.4 Jade travel AB förbehåller sig rätten att förmedla eventuella felaktigheter inom 72 timmar efter betalningstillfället.
1.5 Resenär annsvarar för att inneha giltigt pass, liksom eventuellt visum och vaccinationer som krävs till resmålet. Detta gäller även transitvisum vid mellanlandning. Kostnader för detta står resenären själv för. Jade Travel tar inget ansvar för visumfrågor och dylikt. Resenärer som reser till eller via USA måste fylla i en ESTA ansökan som görs via https://esta.cbp.dhs.gov/esta vid nekad ansökan kontaktas ambassaden för visumansökan, utan visum eller esta nekas inresa till USA. 
1.6 Flygbolagen samarbetar inom olika allianser och de flyg som anges på hemsidan kan i vissa fall på vissa sträckor opereras av annat flygbolag än vad som anges.

2. Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)

2.1 Ångerrätt gäller inte enligt Distans- och hemförsäljningslag (2005:59 2 Kap 3§) vid köp av tjänster och resor.

3. Cookies

Vissa delar av vår sajt använder cookies för att genomföra betalningar när detta är relevant. Genom att använda vår sajt godkänner du användet av cookies.


Jade Travel AB | Olof Palmes gata 14-16, 111 37 Stockholm | Tel: +46 8 441 76 20 | Fax: +46 8 214 314 | info@jade.se

Change language below

Language translation is only available for the search form at the moment.

Resor med Jade Travel - Resmål dit du vill med asiatisk omsorg

Facebook Resor Twitter YouTube resor jade